jesteś na: Strona główna

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU 
BUDOWLANEGO W LIMANOWEJ

ul. M. B. Bolesnej 16

34-600 Limanowa

tel. +48 18 3375685 lub +48 18 3373794

fax. +48 18 3375685

biuro@pinb.limanowa.pl

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA PINB W LIMANOWEJ NA PLATFORMIE E-PUAP: kliknij tutaj

ADRES SKRYTKI NA E-PUAP: /sau136w9g2/skrytka

INSPEKTORAT JEST CZYNNY:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 


SKARGI I WNIOSKI:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach między 12:00 a 14:00 po uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Limanowej:

pokój nr 7, tel. +48 18 3375685

ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa

 


UWAGA ! 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I PAŃSTWA RODZIN ORAZ NASZYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W LIMANOWEJ INFORMUJE:
 

- O WYŁĄCZENIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI PETENTÓW ORAZ MOŻLIWOŚCI UMAWIANIA SIĘ W SIEDZIBIE PINB, 

- O ZAWIESZENIU PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OGLĘDZIN ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI PROCESOWYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ UDZIAŁU OSÓB TRZECICH,

- W SYTUACJACH, KTÓRYCH JEST TO KONIECZNE, PROSIMY O WYŁĄCZNY KONTAKT TELEFONICZNY LUB PISEMNY (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).
 

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 18 3375685 lub +48 18 3373794 fax. +48 18 3375685

Adres e-mailowy: biuro@pinb.limanowa.pl

Adres skrytki na E-PUAP: /sau136w9g2/skrytka

Adres do korespondencji: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w LIMANOWEJ

                 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych ,zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej z siedzibą w 34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej nr 16. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Mariolę Tokarz. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie: za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-600 Limanowa, ul. M .B. Bolesnej 16, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP: /sau136w9g2/skrytka lub email: biuro@pinb.limanowa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów prawa  tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2017r poz. 1332 z zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Natomiast nie posiada Pani/Pan praw do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bowiem Administrator Danych realizuje cele publiczne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2017r poz. 1332 z zm.).

9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie złożonego wniosku bez rozpoznania.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).